ஊளத்தையும் பிறி சாதனை படைத்த அவர்களுக்கு 17வது கவின்கேர் எபிலிட்டி விருதுகளுக்காக விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் கவின்கேர் மற்றும் எபிலிட்டி பவுண்டேஷன்

DINATHODAR 2018

The 7th edition of the prestigious CavinKare-MMA Chinnikrishnan Innovation Awards 2018 honoured three small scale entrepreneurs for their innovations and three unique individuals for their great ideas in a grand event that took place at Kamaraj Arangam today.
Mr Gokul Shrinivas, Founder & CEO, MinionLabs India Private Ltd Mr Gokul Shrinivas was one of the awardee. He has developed “Minion” which is the world’s smallest energy auditing device that detects the number of electrical appliances that are switched on and keeps track of its electricity consumption, collates the data and generates a predictive and comprehensive report to identify electricity consumption patterns that effectively facilitate ways to reduce power charges.

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech