கவின்கேர் எம்எம்ஏ சின்னிகிருஷ்ணன் இனோவேஷன் விருதுகள் 2018 7 வது பதிப்பு

Dhina Thodar 2018

சென்னை , செப் 7: கௌரவமிக்க கவின்கேர் எம்எம்ஏ சின்னி கிருஷ்ணன் இனோவேஷன் விருதுகள் 2018 7வது பதிப்பு. 3 சிறு தொழில் முனைவோர்களுக்கான மற் று ம் சி ற த ெத ா ழி ல் சிந்தனைகளுக்கு தனிநபர்களுக்கும் இன்று காமராஜர் அரங்கத்தில் நடைபெற்ற ஒரு மாபெரும் நிகழ்வில் விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தது சுந்தரம் ஃபாஸ்டனர்ஸ் லிமிடெட் டி.வி சுந்தரம் ஐயங்கார் - சன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்ன் தலைவர் திரு. சுரேஷ் கிருஷ்ணா இந்த மாலைநேர நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை விருந்தின ர் க கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

For more information on this press article, visit

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech