ஸ்டார்ட் அப்: வாட்ஸ் அப் நடத்திய ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சேலஞ்ச் யார் ஜெயித்தார்கள்…

Dina Malar Nellai - 24th June 2019

ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் மற்றும் தொழில் முனை வோர் கலந்து கொள்ளும் விதமாக வாட்ஸ் அப் நடத் தும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சேலஞ்ச் அமெரிக்க டாலர் 250,000(ரூபாய் 1 கோடியே 75 லட்சம்) பரிசுகளு டன் பேஸ் புக் கம்பெனியின் வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் இன்வஸ்ட் இந்தியா என்ற கம்பெனியுடன் இணைந்து நடத்தியது.

www.minionlabs.tech

கம்பெனிகள் தங்களது மின்சார செலவுகளை கட்டுப்படுத்த இவர்கள் அனலிடிக்கல் நூல்களை வைத்து ஒரு சிறிய கருவியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதை கம்பெனிகள் பொருத்துவதன் மூலம் மாதம் 10 சதவீதம் தங்களது மின்சார செலவுகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்கிறார்கள்.

For more information on this press article, visit dinamalarnellai.com/web/news/73176

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech