உனது கருவியை வீட்டில் மாட்டு!'

Dina Malar - 22 October 2018

2015 இல், கல்லூரி இறுதி ஒருபகுதியான புராஜெக்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் மின்சாதனங்களின் மின் நுகர்வை. தனித்தனியே கண்காணிக்கும் கருவி. புராஜெக்டுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கருவி, மின்சேமிப்புக்கான கண்டுபிடிப்பாக மாறிவிட்டது" என்று பேசத் தொடங்கினார் கோகுல் ஸ்ரீனிவாஸ் இக்கண்டுபிடிப்புக்காக, துபாய்
அரசின் சிறந்த கண்டுபிடிப்புக்கான விருதும், 10 தேசிய அளவிலான விருதுகளும் கோகுலுக்கு கிடைத்துள்ளன. தொழில் தொடங்கி ஓராண்டு முடிந்துள்ள நிலையில் இதுவரை 2 லட்சம் டாலருக்கும் அதிகமாக வணிகம் செய்துள்ளது கல்லூரி புராஜெக்டுக்காக உருவாக்கிய அக்கருவியை, அமேசான் நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சேர்ந்தவுடன் மறந்துவிட்டேன் நண்பர்கள் சிலரின் தூண்டுதலால், 'மேக் இன் இந்தியா' போட்டியில், எனது கண்டுபிடிப்பை அறிமுகம் செய்தேன். அதற்கு, நாட்டிலேயே இரண்டாவது சிறந்த கண்டுபிடிப்புக்கான விருது கிடைத்தது. தொடர்ந்து, தேசிய அளவில் 10க்கும் மேற்பட்ட விருதுகள் கிடைத்தன. சர்வதேச விருதுகளும் கிடைத்தன. அங்கீகாரம் கிடைத்தாலும், இந்தக் கருவியை வைத்து தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை...

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech