പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു

Mathrubhumi 2018

ചെന്നെ മദ്രാസ് മാനേജ്മെ ൻറ് അസോസിയേഷനും കെ വിൻകെയറും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏഴാം ചിന്നകൃഷ്പൻ ഇന്നൊവേ ഷൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല യിൽ പരീക്ഷണ വിജയം കെ വരിച്ചവർക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽ കുന്നത്.
സൈബർനോയി ഹെൽത്ത് കെയർ എം.ഡി. വീരബാഹു. മിനിയോൺ ലാബ്സ് സി.ഇ.ഒ. ഗോകുൽ ശ്രീനിവാസ്, റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡയറക്ടർ എം. മു രുകേശൻ എന്നിവർക്കാണ് പുര സ്മാരം സമ്മാനിച്ചത്. മികച്ച വ്യവസായ സംരംഭക ത്വ ആശയത്തിനുള്ള പുരസ്കാ രം ശരണ്യ ശ്രിറാം, ഡോ.എസ്. രമണി, കെ. മോഹൻരാജ് എന്നി വർക്കാണ്. ചടങ്ങിൽ സുന്ദരം ഫാസ്റ്റ് നേ ഴ്സ് ചെയർമാൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ മുഖ്യാതിഥിയായി. കെവിൻകെയർ സി.എം.ഡി. പ്രസിഡൻറ് എം. രാംകുമാർ തുട ങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

About MinionLabs

MinionLabs is the World Leader in Energy Efficiency for Cities, Businesses, and Consumers for the Internet of Things. Our Artificial Intelligence-based products, systems, and services enable our users to be energy efficient, reduce carbon footprint, prevent climate change and make people’s lives safer and comfortable, and businesses more productive and cities more livable in a sustainable way. Visit us at www.minionlabs.tech